ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយក្នុងវិស័យអប់រំនិងយុវជន

248 Viewsរាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានច […]