ទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនៃ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
អាសយដ្ឋានៈ អាគារលេខ 169 ផ្លូវនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្វលេខៈ (+855) 69 666 916
អុីមែ៉លៈ koulika@gmail.com
អុីមែ៉លៈ ratanakkeo119@gmail.com
វើបសាយៈ www.dopomoeys.com

អាសយដ្ឋានៈ

ឯកសារថ្មីៗ