កម្មវិធី ចុះសាកល្បងប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃលើការអនុវត្ត គោលនយោបាយសាលាធនធាន និងសាលាបណ្តាញ

576 Views

 យោងលិខិតឧទ្ទេសនាមលេខ ២៣៧៨ អយក.ឧទន. ចុះថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០  របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា  បុគ្គលិកអប់រំនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ចំនួន ០៥នាក់  ត្រូវបានចាត់តាំង ឱ្យចុះសាកល្បងប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ លើការអនុវត្តគោលនយោបាយសាលាធនធាន និងសាលាបណ្តាញ រយៈពេល ០៣ថ្ងៃគឺ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ រួមមានចំនួន ០៣សាលាគឺ វិទ្យាល័យព្រះបាទសុរាម្រឹត វិទ្យាល័យក្រុងកំពង់ឆ្នាំង និងវិទ្យាល័យ ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន រលាប្អៀរ ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖

សមាសភាពក្រុមការងាររួមមាន

១. លោក     សូ     សុវណ្ណារា      ប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

២. លោក     ឈឹម  ឫទិ្ធវង្ស         អនុប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

៣. ល.បណ្ឌិត        កែវ    រតនៈ   មន្រ្តីនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

៤. លោក     ខាត់   សុភ័ស្ត          មន្រ្តីនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ     

  ៥. លោក     វ៉ាន់    ធីរុត           មន្រ្តីនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

 

           បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រមូលទិន្នន័យ  ក្រុមការងារអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថា  វាមិនមានភាពលំបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីសុំធ្វើការសម្ភាសទេ ដោយសារតែមានការសហការល្អនៅតាមមូលដ្ឋាន។ ជាលទ្ធផលក្រុមការងារប្រមូលព័ត៌មានបានគ្រប់គ្រាន់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចបានគ្រោងទុក ដែលជាធាតុចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កែលម្អលើឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវនេះ។