សេចក្ដីណែនាំប្រតិបត្តិ ក្របខណ្ឌគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន

24 Views
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរៀបចំក្របខណ្ឌគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន ក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញ រក្សា គាំទ្រ លើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់គុណតម្លៃដល់បុគ្គលិកដែលមាន ឧបនិស្ស័យ និងទេពកោសល្យក្នុងវិស័យអប់រំ។ ក្របខណ្ឌនេះ រៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើភស្តុតាង និន្នាការ និងបទពិសោធរបស់បណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់និងសកលលោក ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង តម្រូវការសង្គម សេដ្ឋកិច្ចជាតិ អន្តរជាតិ និងដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗនានាក្នុងវិស័យអប់រំ។
ទាញយកឯកសារ: សេចក្ដីណែនាំប្រតិបត្តិ ក្របខណ្ឌគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន
👉✍️ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការថ្មីៗ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram DoPo Info (https://t.me/dopoinfo)