ឈ្វេងយល់ ការផាត់ចេញពីសង្គមនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជា និងផែនការសម្រាប់ការអប់រំបរិយាបន្ន

827 Views

ឯកសារស្រាវជ្រាវស្ដីអំពី “ឈ្វេងយល់ ការផាត់ចេញពីសង្គមនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជា និងផែនការសម្រាប់ការអប់រំបរិយាបន្ន  ដោយនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

សូមទាញយកឯកសារ PDF File ខាងក្រោម៖

More Posts