កិច្ចពិភាក្សាអប់រំស្តីពី «វិធីសាស្រ្តរៀន និងបង្រៀនលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្តៈ បទពិសោធនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី»

64 Views
នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
សូមគោរពអញ្ជើញ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាអប់រំ ក្រោមប្រធានបទស្តីពី «វិធីសាស្រ្តរៀន និងបង្រៀនលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្តៈ បទពិសោធនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី»
វាគ្មិនកិត្តិយសៈ
-អ្នកគ្រូ នៅ ឆយី គ្រូរូបវិទ្យា វិ.ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី
-លោកគ្រូ សេក អង្គារវុធ គ្រូគណិតវិទ្យា វិ.ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី
អ្នកចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធៈ
-យុវសិស្ស ហ្គូវ ម៉ីអីង សិស្ស.ទី១២C2 វិ.ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី
-យុវសិស្ស ហេង បញ្ញារ៉ានីត សិស្ស.ទី១២C2 វិ.ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី
-យុវសិស្ស ស សុជា សិស្ស.ទី១២P2 វិ.ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី
អ្នកសម្របសម្រួលៈ
លោកស្រីសៀង លីនដា មន្ត្រីនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង១៤:០០ ដល់ ១៦:០០ នាទីរសៀល។
តាមរយៈកម្មវិធី Join Zoom Meeting
Meeting ID: 817 5563 8785 Passcode: 491319
បញ្ជាក់៖ កិច្ចពិភាក្សាអប់រំនេះ នឹងមានផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ https://www.facebook.com/dopopage
✍️ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការថ្មីៗ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram DoPo Info (https://t.me/dopoinfo)