“សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់បឋមដើម្បីប្រមូលធាតុចូលក្នុងការរៀបចំក្របខណ្ឌគុណសម្បទាសតវត្សរ៍ទី២១ សម្រាប់គុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀន”

549 Views

ភ្នំពេញ៖ កាលពីនាថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈ Zoom Video Conference នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានរៀបចំ “សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់បឋមដើម្បីប្រមូលធាតុចូលក្នុងការរៀបចំក្របខណ្ឌគុណសម្បទាសតវត្សរ៍ទី២១ សម្រាប់គុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀន” ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម លីម សុធា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងផែនការ និងមានការចូលរួមប្រមាណ ១៣០រូប។

សិក្ខានេះមានគោលបំណងៈ បង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលធាតុចូលក្នុងការរៀបចំក្របខណ្ឌគុណសម្បទាសតវត្សរ៍ទី២១ សម្រាប់គុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀន។

Website: https://dopomoeys.com/

Fb:https://www.facebook.com/dopopage