ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពី បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្នុងវិស័យអប់រំ

11 Views
រាជធានីភ្នំពេញ៖ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចុះពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពី បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ក្នុងវិស័យអប់រំ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ និងថ្ងៃទី០៣ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នៅតាមទីតាំងគោលដៅក្នុងខេត្តទាំង ៧ ដោយរួមមាន៖ ខេត្តក្រចេះ កំពង់ធំ កំពង់ឆ្នាំង បាត់ដំបង កំពង់ចាម ស្ទឹងត្រែង និងសៀមរាប។ អ្នកចូលរួមមាន៖ ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ និងការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យ និងមន្ត្រីជំនាញនៃការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡានៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គណៈគ្រប់គ្រង និងគ្រូឧទ្ទេសនៃគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូ នាយក នាយិកាសាលារៀន និងគ្រូបង្រៀនតាមឯកទេសនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ។
ការចុះពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រនេះ មានគោលបំណង៖
១. រកឱ្យឃើញនូវចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ
២. ផ្ដល់ការវិភាគលម្អិតលើការងារដែលបានអនុវត្តនិងផលសម្រេចសម្រាប់គោលដៅនីមួយៗនៃគោលនយោបាយនេះ។
០៥ ឧសភា ២០២២ | នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ-DoPo
👉✍️ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការថ្មីៗ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram DoPo Info (https://t.me/dopoinfo)