សេចក្ដីប្រកាសរកអត្ថបទស្រាវជ្រាវ

53 Views
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាមានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញលោក លោកស្រីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវ និសិ្សត និងសាធារណៈជនទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បោះពុម្ពអត្ថបទស្រាវជ្រាវក្នុងកាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជា វ៉ុលទី៥ លេខ២ ដាក់ស្នើអត្ថបទស្រាវជ្រាវមកក្រុមការងាររបស់កាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជា នៃនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។
ការទទួលការដាក់ស្នើអត្ថបទស្រាវជ្រាវចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់។ អាស្រ័យដូចនេះ សូមអញ្ជើញលោក លោកស្រីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ រៀបចំអត្ថបទស្រាវជ្រាវតាមទម្រង់ និងគោលការណ៍របស់កាលិបត្រអប់រំកម្ពុជា។
 
សូមស្កេន QR Code ដើម្បីទាញយក។
សូមអរគុណ។