ក្របខណ្ឌគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន

22 Views
គន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀនត្រូវបានចែងលម្អិតនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការអប់រំនៅបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាឆ្នាំ២០១៥។ ជាលទ្ធផល វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនមានប្រជាប្រិយភាព និងទទួលបានការសរសើរពីសង្គម ដែលនាំឱ្យប្រព័ន្ធអប់រំមានភាពរឹងមាំជាងមុន។
ទាញយកឯកសារ: ក្របខណ្ឌគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន
👉✍️ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការថ្មីៗ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram DoPo Info (https://t.me/dopoinfo)