ការបរិភោគចំណីអាហារសុខភាព មុន អំឡុងពេល និងក្រោយការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩

408 Views
ការបរិភោគអាហារសុខភាព និងការរក្សាតុល្យភាពរបបអាហារជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីជួយឱ្យមានសុខភាពរឹងមាំ ការលូតលាស់ល្អ និងចៀសផុតពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនានា រួមមាន ជំងឺមហារីក ជំងឺបេះដូង ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺលើសទម្ងន់ជាដើម
 
ប្រភពពី៖ https://www.facebook.com/moeys.gov.kh/photos/a.308228509203770/4820458534647389/
-ទាញយកតាមរយៈតំណ៖ http://krou.moeys.gov.kh/kh/article/item/1985-1985.html